Ljudmetoder >> Boken – Helande TonerHelande toner - om tonernas läkande kraft är skriven av mig, Eva Grönwall, och utgiven på Solrosens förlag. Den är häftad och omfattar 173 sidor.

Priset är 170:- + porto 70:-.
Vid beställning signerar jag gärna boken.


Boken vänder sig till alla som är intresserade av personlig utveckling. Den har helhetssynen på människan i focus. Med detta menas då att vi tar hänsyn till såväl kropp, själ som ande. Ett centralt tema är att vi måste grunda oss i kroppen och stå väl förankrade på jorden för att på ett balanserat sätt öppna upp till den andliga världen. Ytterst handlar vår personliga utveckling om att öka vår medvetenhet.


Här har du möjlighet att ta del av utdrag ur bokens
Introduktion

”Det kommer en tid då själens obalanser inte beskrivs som idag utan i termer av musik, på samma sätt som vi nu t.ex. talar om ett ostämt piano.”

Rudolf Steiner (1861–1925), antroposofins grundare. Föga anade jag när jag for till en hälsomässa i Londnoni början av 1990-talet att denna resa skulle bli upptakten till en annan och betydligt längre och ännu idag pågående resa, nämligen den in i musikens,tonernas och ljudens värld. På denna hälsomässa blev jag bekant med människor från ett amerikanskt företag som presenterade en unik musikavslappningsanläggning som just blivit färdigproducerad för marknadsföring i USA. Den fanns inte tillgänglig att prova på mässan så nyfiken som jag var tog jag flyget till Virginia Beach, testade den och sa: "Den tar jag." På så sätt kom denna anläggning, då benämnd PRE-Table (Profound Relaxation Experience Table), till min praktik och blev därmed min inkörsport till ett nytt intresse.........

Anläggningen är en kombination av musik, vatten och modern teknik. Den positiva påverkan som den visade sig ha både kroppsligt och själsligt, dels på mig själv dels på mina klienter, fick mig att börja utforska vad som gjorts förr i tiden och vad som är aktuellt i nutid när det gäller musikens och tonernas läkande kraft. Under åren som gått har jag med vissa förändringar i design och funktion låtit tillverka en svensk version. Denna version har fått namnet AquaSound. Tack vare teknikens utveckling är det nu möjligt att tillverka en bädd som är betydligt smidigare än den ursprungliga. I kapitlet ”AquaSound – musikbädden för djupavslappning” beskriver jag mer ingående hur bädden fungerar, vilka upplevelser man kan ha, i vilka sammanhang den passar etc...........

Nyfikenheten har så länge jag kan minnas varit en stark drivkraft och följeslagare i mitt liv. Och nu fick den nytt bränsle genom musikavslappningsanläggningen. Hur kom det sig att detta musikredskap tycktes påverka inte bara mig utan också andra så starkt? Fanns det andra metoder inom området för ljud som syftade till avslappning, utveckling och läkning? Vad fanns det för forskning? Ja, mina frågor var många. I sökandet efter svaren öppnade jag dörren till en värld av toner som sedan dess kontinuerligt expanderar för mig. Jag fann en hel del litteratur och kunskap om hur man såväl i gamla tider som i modern tid använt och använder sig av musiken, tonerna och inte minst rösten för att läka kropp och själ..........

Under denna första tid av intensiv research i ämnet började jag förstå att så gott som alla som forskar i eller arbetar med ljud som läkande kraft är eniga om att det är resonansprincipen som är förklaringen till den terapeutiska effekten............

Innan jag presenterar min ljudbehandlingsmetod ägnar jag utrymme åt några aspekter i mitt arbete som är viktiga för mig att ha som grund. Det gäller två förklaringsmodeller som jag utvecklat för att sätta in mitt tänkesätt i ett mer strukturerat sammanhang och därmed göra mina utgångspunkter så begripliga som möjligt för både mina klienter och mig själv. Förutom att ta med den kroppsliga aspekten i det psykoterapeutiska arbetet, har det under många år varit självklart för mig att vi också behöver inbegripa den andliga delen hos oss, som de andliga varelser vi i vårt ursprung är. Här har jag fått mycken inspiration från österländsk livsåskådning där meditation ju ofta utgör en hörnpelare. Den ena förklaringsmodellen handlar därför om essensen i oss, den andliga del som vi till stor del består av när vi föds men som vi i vår strävan att anpassa oss till den yttre omgivningen mer eller mindre tappat kontakten med. Balans är vidare ett annat huvudtema i mitt synsätt och den andra förklaringsmodellen beskriver därför hur viktigt det är att vi strävar mot balans i olika avseende och på olika nivåer i vår tillvaro för att hålla oss friska.

Så fick jag, också under denna första tid av research, i min hand ett set med stämgafflar, C 256–B 480. Jag började lyssna på var och en av dem och upptäckte snart att olika toner berörde mig själsligen på olika sätt och därtill gav resonans i skilda delar av kroppen. Det är utifrån dessa upptäckter som jag de senaste 10–12 åren utvecklat min ljudmetod. I kapitel 7 redogör jag för tonernas egenskaper såsom min forskning givit vid handen. Jag kommer in på hur dessa toner och egenskaper kan kopplas till det österländska chakrasystemets olika energipunkter. Toner och färger har också ett nära samband, ett samband som präglar mitt synsätt inte minst när jag använder mig av musikavslappningen AquaSound. Jag beskriver därför i kapitel 8 hur tonerna fungerar i praktiken och hur man kan använda dem både som självhjälpsmetod och som kompletterande verktyg i en samtalsterapi.............

Mitt första möte med en klient syftar i allmänhet till att klarlägga vilka mönster som styr honom eller henne och hur dess rötter ser ut. Vilken obalans har dessa mönster givit upphov till i den dagliga tillvaron? Följande kapitel handlar därför till stor del om den personliga utvecklingsprocessen hos tre klienter jag haft i ljudterapi. Psykosomatiska symtom blir allt vanligare. Denna problematik får därför ett eget utrymme i kapitel 11, inte för att behandlingen här skiljer sig från behandlingen av psykiska problem utan just därför att den inte gör det. Jag ser nämligen det kroppsliga symtomet som ett försvar med samma funktion som de psykiska försvaren. När symtomen uttrycker sig i kroppen innebär detta dock att den känslomässiga problematiken fördjupats från psykisk nivå till kroppslig.

Boken avslutas med ett kapitel som heter ”Toner från tidigare tillvaro”. Att i detta sammanhang också inbegripa företeelsen tidigare liv kan vid första påseende tyckas mindre relevant. Men om man betänker att vi i detta liv, enligt min uppfattning, styrs av mönster som kan ha sina rötter i en tidigare tillvaro blir det mer begripligt. I den mån vi behöver förlösa ett sådant mönster är tonerna och musikavslappningen tillsammans med regression ett utmärkt redskap för detta. Jag är fullt medveten om att reinkarnationstanken, som ju är en självklarhet inom österländskt tänkande, är mycket provocerande för många i Sverige. Detta gäller inte minst inom den etablerade västerländska psykologin. Det är min uppfattning dock att allt fler, även yngre psykologer, börjar omfatta denna tanke. Jag ser med stor förväntan fram emot den dag, som jag är övertygad kommer att komma, då denna tanke slagit rot tillräckligt starkt inom den psykologiska fakulteten. Synen på människan och hennes utveckling kommer därmed att ta ett ”Quantum Leap”.


 

Ord & Ton | Bruksgatan 11 B | 726 31 Skultuna | Tel: 070 - 533 81 03 | E-post: gronwall.eva@gmail.com | © Produktion: Jerry Olsson WebDesign